Nazwa:               Opiekun(ka) w żłobku / klubie dziecięcym

Kod:                    531107

Synteza:

Spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych; organizuje zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną; współpracuje z rodzicami dziecka.

Zadania zawodowe:

 • planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;

 • opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;

 • prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;

 • kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;

 • nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu z dzieckiem;

 • zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;

 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;

 • czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;

 • obserwowanie stanu zdrowia dziecka;

 • udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka;

 • prowadzenie dokumentacji zajęć prowadzonych z dziećmi.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • łączenie opieki nad własnym dzieckiem z pracą zarobkową w małym klubie dziecięcym.

PODANIE

SKIEROWANIE

NA BADANIA